neděle 6. listopadu 2011

Ze starokřesťanské homilie z 2. století


(Cap. 1, 1 – 2, 7: Funk 1, 145-149)
Kristus chtěl zachránit to, co hynulo

     Bratři, o Ježíši Kristu máme smýšlet tak jako o Bohu, jako o soudci živých i mrtvých, a pod svou spásou si nemáme představovat nic malého. Kdybychom si totiž představovali málo, také bychom doufali jen v malou odměnu. Ale ti, kdo své spáse rozumí takto, hřeší, a hřešíme i my, protože zapomínáme, odkud, kým a kam jsme byli povoláni a co pro nás snášel Ježíš Kristus, když za nás trpěl.
     Čím se mu za to odměníme a jaké ovoce přineseme, aby se rovnalo tomu, co nám dal on? Kolik dobrodiní mu vlastně dlužíme? Vždyť on nám dal světlo, jako Otec nás nazval svými dětmi a zachránil nás, když jsme hynuli. Jakou chválu mu tedy připravíme a co mu dáme odplatou za to, co jsme dostali? Vždyť jsme byli duchovně slepí, klaněli jsme se kameni a dřevu, zlatu, stříbru a mědi, dílu lidských rukou; a celý náš život nebyl nic než smrt. Ačkoli jsme byli obklíčeni temnotami a měli zrak plný takové tmy, přece jsme prohlédli a z jeho vůle jsme zahnali mrak, který nás pokrýval.
     Smiloval se totiž nad námi a spasil nás, neboť byl hluboce pohnut, když viděl, jak jsme plni bludu a záhuby a že nemáme žádnou naději na záchranu, leda skrze něho. A tak nás povolal z nebytí, neboť chtěl, abychom byli.
     Raduj se, neplodná, která jsi nerodila, propukni v jásot a volej, která jsi nezakusila porodní bolesti, protože mnohem více dětí bude mít opuštěná, než ta, která má muže. Když se říká, raduj se neplodná, která jsi nerodila, mluví se o nás, neboť dokud se naší Církvi nedostalo dětí, byla neplodná. A když se říká volej, která jsi nezakusila porodní bolesti, znamená to, že se máme neodbytně obracet k Bohu v modlitbách a neumdlévat jako rodičky. Když se říká, že mnohem více dětí bude mít opuštěná, než ta, která má muže, myslí se tím náš lid, který se zdál být osiřelý a Bohem opuštěný, ale teď, když věříme, je nás najednou víc, než těch, kteří si mysleli, že vlastní Boha.
     Jinde zase Písmo říká: Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. To se říká proto, že hynoucí bylo třeba zachránit. Neboť veliké a podivuhodné není stavět to, co stojí, ale co padá. Tak i Kristus chtěl zachránit to, co hynulo; když jsme již hynuli, přišel a povolal nás, a zachránil mnohé.
RESPONSORIUM
1 Sol 5, 9-10; Kol 1, 13

O. Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, ale abychom získali spásu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ten za nás umřel, * abychom my žili spojeni s ním.
V. Bůh nás vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. *Abychom my žili spojeni s ním.

úterý 18. října 2011

Z kázání svatého biskupa Petra Chryzologa
(Sermo 117: PL 52, 520-521)

Slovo, Boží moudrost, se stalo tělem
     O dvou lidech prohlásil svatý apoštol, že dali počátek lidskému pokolení, totiž o Adamovi a o Kristovi. Dva lidé, stejní, pokud jde o tělo, avšak rozdílní, pokud jde o zásluhu; co do uspořádání údů zcela jistě velmi podobní, avšak už svým původem naprosto nepodobní. První člověk Adam, praví apoštol, se stal živou bytostí; poslední však Adam oživujícím duchem.
     Onen první člověk byl stvořen tímto posledním, dostal od něho i duši, aby mohl žít. A tento je sám původcem své podoby, takže neočekával život od někoho jiného, nýbrž on sám byl dárcem života pro všechny. Onen je tvořen z naprosto bezcenného bláta, tento vychází z nejvzácnějšího panenského lůna; v onom se hlína mění v tělo, v tomto je tělo povýšeno k božství.
     Co k tomu ještě dodat? Je tu nový Adam. Ten tehdy při stvoření vtiskl svou podobu onomu prvnímu. A to je důvod, proč na sebe vzal jeho stav, i proč přijal jeho jméno; aby nepřišel o to, co učinil podle svého obrazu. První Adam a poslední Adam: onen první má svůj počátek, tento poslední nemá konec. Tento poslední je totiž ve skutečnosti první; sám přece říká: Já jsem první a já jsem poslední.
     Já jsem první, to znamená bez počátku. Já jsem poslední, tedy samozřejmě bez konce. Ale není napřed to, praví apoštol, co je zduchovnělé, nýbrž to, co je živočišné, a potom teprve přijde to, co je zduchovnělé; zajisté země je dříve než plod, nemá však takovou cenu jako plod: země vyžaduje vzdechy a námahu, plod štědře poskytuje prostředky a život. Právem se prorok těší z takového plodu a říká: Naše země vydá svůj plod. Jaký plod? Přece ten, o němž se na jiném místě říká: Na trůně tvém dám slavně zasednout dědici, který z tvého těla vzejde. První člověk, praví apoštol, byl utvořen ze země, je pozemský; druhý člověk je z nebe.
     Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho děti. Když někdo pochází z nebe, z nebe jsou i jeho děti. Jak to, že ti, kdo se tak nenarodili, se budou moci takovými stát? Že nezůstanou tím, čím se narodili, nýbrž trvale budou, jak se znovuzrodili? Je to tím, bratři, že nebeský Duch zúrodňuje tajemným paprskem svého světla panenské lůno, takže ti, kteří jako pozemšťané přišli na svět do žalostného stavu pokolení člověka učiněného z hlíny, se z Ducha rodí jako nebešťané a stávají se podobnými svému Tvůrci. Jsme-li ovšem již znovuzrozeni a přetvořeni k obrazu našeho Stvořitele, naplňme také to, k čemu nás vybízí apoštol: Jako jsme tedy nesli podobu pozemského, nesme i podobu nebeského.
     Když tedy jsme podle našeho Pána již znovuzrozeni, jak jsme řekli, a když nás Bůh přijal za své děti, ať také beze zbytku nosíme celou podobu svého Tvůrce: nikoli sice co do vznešenosti, ta přísluší jemu jedinému, ale co do nevinnosti, prostoty, mírnosti, trpělivosti, pokory, milosrdenství a svornosti, neboť v tom se on sám chtěl stát a být jedním z nás.

RESPONSORIUM
Řím 5,18.12

O. Jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, * tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život.
V. Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, * tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život.

(http://breviar.op.cz)

neděle 11. září 2011


11NE NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. (Svätý hieromučeník Autonomos.Preklad z nasledujúceho dňa.)
4. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = radové čítanie, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.
 
12Pon Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky.Apoštol na liturgii: 195. začalo (2 Kor 12, 10 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mk 16. začalo (4, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke.
 
13Utšestiričný sviatok s veľkým slávoslovímPamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.Apoštol na liturgii: 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4) = zo Založenia chrámu.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 18) = zo Založenia chrámu.
Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1a; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16 = všetky tri Povýšeniu úctyhodného Kríža.
 
14Strveľký sviatokPOVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM.Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28 – 36a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6–11a. 13–20. 25–28. 30b–35a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
15Štvšestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1-10. 20-24. 2, 1-5) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22a) = svätému Nikitovi.
Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, prípadne aj 198. začalo (Gal 1, 1-10. 20-24. 2, 1-5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, prípadne aj Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie.
 
16Piašestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaPosviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.Apoštol na liturgii: 201. začalo (Gal 2, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mk 20. začalo (5, 22–24. 5,35 – 6,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
17Sob Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža, konkrétne Sobota po Povýšení. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = zo soboty po Povýšení, a 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = zo soboty po Povýšení, a Mt 93. začalo (23, 1 – 12) = radové čítanie.
 
18NE NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PO POVÝŠENÍ. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.
5. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z nedele po Povýšení, a 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z nedele po Povýšení, a Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie.
 

středa 7. září 2011


4NE NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.
3. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2) = svätému Babylovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 79. začalo (19, 16 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40)= svätému Babylovi.
 
5Ponšestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaPondelok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.Apoštol na liturgii: 186. začalo (2 Kor 8, 7 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = svätému Zachariášovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 11. začalo (3, 6 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39)= svätému Zachariášovi.
 
6Utšestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaUtorok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.]Apoštol na liturgii: 187. začalo (2 Kor 8,16 – 9,5) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10)= svätému Michalovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21)= svätému Michalovi.
 
7Stršestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaPredsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky; svätý mučeník Sózont.Apoštol na liturgii: 189. začalo (2 Kor 9,12 – 10,7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Sózontovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 13. začalo (3, 20 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2)= svätému Sózontovi.
Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 
8Štvveľký sviatokNARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Odporúčaný sviatok.Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Narodeniu Bohorodičky.
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9Piašestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaPosviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.)Apoštol na liturgii: 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21a) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätým Joachimovi a Anne.
Evanjelium na liturgii: Mk 15. začalo (4, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätým Joachimovi a Anne.
 
10Sob Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sobota Pred Povýšením. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = zo soboty pred Povýšením, súčasne aj radové čítanie.Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = zo soboty pred Povýšením, a Mt 90. začalo (22, 15 – 22)= radové čítanie. 
11NE NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. (Svätý hieromučeník Autonomos. Preklad z nasledujúceho dňa.)
4. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = radové čítanie, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.
 

čtvrtek 28. července 2011

24 NE
NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.
5. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Kristíne.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, a 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätým Borisovi a Glebovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Borisovi a Glebovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätej Anne.


25 Pon Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.) Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätej Anne.
Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätej Anne, prípadne aj 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätej Anne, prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = radové čítanie.


26 Ut Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. Apoštol na liturgii: 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = radové čítanie.
Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3 = všetky tri svätému Panteleimónovi.


27 Str Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. [Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár.] Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Panteleimónovi.
Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Panteleimónovi, prípadne aj 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Panteleimónovi, prípadne Mt 60. začalo (14,35 – 15,11) = radové čítanie.


28 Štv Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Apoštol na liturgii: 138. začalo (1 Kor 7, 24 – 35) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 61. začalo (15, 12 – 21) = radové čítanie.
29 Pia Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik. Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29 – 31) = radové čítanie.
30 Sob Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Apoštol na liturgii: 108. začalo (Rim 12, 1 - 3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = radové čítanie.
31 NE NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim.
6. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Eudokimovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eudokimovi.

sobota 16. července 2011

17 NE

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup. (Svätá veľkomučenica Marína.)
4. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom i svätému Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.


18 Pon Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. [Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik.] Apoštol na liturgii: 121. začalo (Rim 16, 17 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 51. začalo (13, 10 – 23) = radové čítanie.

19 Ut Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30) = radové čítanie.
Parémie na večierni: 1 Kr 17, 1 – 24; 1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16; 1 Kr 19, 19–21 + 2 Kr 2, 1. 6–14 = všetky tri svätému Eliášovi.

20 Str Svätý a slávny prorok Eliáš. Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = svätému Eliášovi.
Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = svätému Eliášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = svätému Eliášovi.


21 Štv Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel. Apoštol na liturgii: 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 54. začalo (13, 36b – 43) = radové čítanie.
22 Pia Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna; návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. Apoštol na liturgii: 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = svätej Márii Magdaléne.
Evanjelium na liturgii: Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = svätej Márii Magdaléne.


23 Sob Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Apoštol na liturgii: 100. začalo (Rim 9, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 32. začalo (9, 18 – 26) = radové čítanie.
Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.


24 NE
NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.
5. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Kristíne.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, a 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätým Borisovi a Glebovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Borisovi a Glebovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätej Anne.

čtvrtek 14. července 2011

10 NE
NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. [Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.]
3. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Antonovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Antonovi.


11 Pon
Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia; odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Apoštol na liturgii: 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mt 45. začalo (12, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.

12 Ut Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie.

13 Str Streda 5. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. [Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.] Apoštol na liturgii: 117. začalo (Rim 15, 7 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = Zhromaždeniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 48. začalo (12, 38 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = Zhromaždeniu.

14 Štv Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila; svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita. (Preklad z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 118. začalo (Rim 15, 17 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14, 5) = svätým Kérykovi a Julite.
Evanjelium na liturgii: Mt 49. začalo (12,46 – 13,3a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým Kérykovi a Julite.
Parémie na večierni: 1 Kr 8, 22–23. 27–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätému Vladimírovi.


15 Pia Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Vladimírovi.
Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Vladimírovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Vladimírovi.


16 Sob Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci. Apoštol na liturgii: 97. začalo (Rim 8, 14 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = radové čítanie.
Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21; Jób 2, 1 – 10; Múd 5, 1 – 13; Sir 2, 6 – 13 = prvé tri svätým otcom, ďalšie tri svätému Pavlovi.


17 NE

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup. (Svätá veľkomučenica Marína.)
4. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom i svätému Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.